Kadry i płace - ELSANA

Kadry i płace

Akta osobowe pracowników

Listy płac i umowy cywilnoprawne

Deklaracje ZUS

Deklaracje podatkowe

  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie list płac pracowników
  • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
  • przygotowanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-4)
  • sporządzanie deklaracji ZUS, przesyłanie ich drogą elektroniczną oraz przygotowanie druków przelewów składek
  • sporządzanie informacji PIT 11 dla pracowników
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzenie rocznej deklaracji PIT 4 z tytułu pobranych i przekazanych do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych